Föreningen

Verksamheten för Leader Skåne Mitt Nordväst bygger på att offentliga, privata och ideella aktörer samlas kring en utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog genom breda demokratiska processer. Strategin ska användas för att styra styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar, samt kommunikation och övrigt utvecklingsarbete i området. Samtliga projekt som ansöker om stöd prövas mot strategins insatsområden och mål.

Vår vision

”I Leader Skåne Mitt Nordväst har vi en landsbygd som bär det som

fordras för att möta de krav som ställs på hållbara, levande och resursstarka landsbygder”

 

Fyra mål

Vi arbetar mot fyra mål, som tillsammans ska bidra till att göra området än mer attraktivt. Med målen som en utgångspunkt och Leader som en fungerande metod vill vi lyfta fram och stödja initiativ för att skapa en lokal och hållbar tillväxt på landsbygderna:

  1. En inkluderande landsbygd – med kreativa och gränsöverskridande mötesplatser och nätverk
  2. Tillväxt – genom balanserad resurshantering för företag och gröna näringar
  3. Attraktiva upplevelser – med natur och kultur i hållbar balans
  4. Kommunikationsutveckling – för tillgänglighet och kompetens på våra landsbygder

Tre insatsområden

  1. Resurshantering för hållbarhet
  2. Lokal attraktivitet
  3. Kommunikationsutveckling

Programperiod 2023-2027

I programperiod 2023-2027 har Sverige valt att tillämpa Leader genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).Målen inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är formulerade i tre allmänna mål:

  • Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelstryggheten.
  • Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade mål.
  • Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.

De allmänna målen ska nås genom följande särskilda mål, där Leaderåtgärdens roll är att utveckla landsbygden genom att:

Främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk.

Eftersom strategins inriktning ska återspegla de behov som har identifierats i området, kan också andra särskilda mål inom fonden vara relevanta.  Strategin ska också i alla sina delar sträva efter de övergripande principer som gäller inom EU. Det handlar om grundläggande rättigheter och tillgänglighet, men också om hållbar utveckling.

Projekt kan exempelvis bidra till

Insatser som syftar till minskad klimatpåverkan

Nya metoder, arbetssätt eller processer Till exempel nya produktionsprocesser, nya logistiklösningar eller nya organisationsformer

Insatser som främjar fritidsfisket

Nya förvaltningsplaner för bevarande av arter

Företag som samarbetar i ett projekt för att uppnå gemensamma resultat. Till exempel en ny produkt

Ny sysselsättning

Projektdeltagare som upplever förbättrad hälsa

Ny eller restaurerad sträcka med synliggjorda och tillgängliga vandrings-, cykel, rid- eller skoterleder

Projekt som arbetar med inkludering av personer med en funktionsvariation, eller människor som har flyttat hit från ett annat land

Nya mötesplatser

Smarta landsbygdsstrategier

Nya sätt att arbeta i företag eller andra organisationer Till exempel nya produktions-processer, nya logistiklösningar eller nya organisationsformer

Nya transportlösningar Lösningen kan vara digital eller fysisk, det viktiga är att den bidrar till att individer lättare kan transportera sig i området

Förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur

Nya servicelösningar där man testar eller introducerar nya metoder för att uppnå förbättrad lokal service

Nya digitala tjänster

Välkommen att ansöka om medlemskap i vår förening!

 

Både privatpersoner och juridiska personer, så som organisationer, föreningar, företag med mera, kan ansöka.

Vad innebär Medlemsnyttan konkret?

Leader Skåne Mitt Nordväst skapar riktad info exempelvis genom mejl eller nyhetsbrev endast till medlemmar, som innefattar omvärldsbevakning och har ambitionen att vara kompetenshöjande runt lokalt ledd utveckling och landsbygdsutveckling.

Vad kostar det att vara medlem per år?

100 kr för privatpersoner och ideella organisationer.

 

Bli medlem i vår förening!

Namn på sökande(Obligatoriskt)
Om ni är en organisation eller förening så ange kontaktperson
Privatperson - Företag - Förening - Annat
E-post(Obligatoriskt)
Genom att skicka in detta forumlär godkänner ni att vi sparar och hanterar er ansökan och er kontaktinformation. Om ni har särskilda önskemål gällande detta, vänligen lämna en kommentar.