Leader 2014-2025

Under programperioden 2014-2025 har föreningarna MittSkåne Utveckling och Leader Nordvästra Skåne med Öresund drivit landsbygdsutveckling genom leadermetoden. På denna sida presenteras allmän information om perioden, ni hittar länk till hemsidan för Leader nordvästra Skåne med Öresund och information om MittSkåne utvecklings verksamhet. MittSkåne Utveckling har flyttat sin tidigare hemsida hit. 

Om föreningarna

Leader nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och har under perioden beviljat projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs av de självständiga, ideella föreningenarna Leader nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling. Föreningarna är öppna för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i områdena. LAG utgör föreningarnas styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.

Föreningarnas ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdena Leader nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling.

Föreningarna kommer vara aktiva till 2025, men det går inte längre att söka stöd för projekt i dem.

Leader Nordvästra Skåne med Öresund ligger tillsvidare kvar på https://www.leadernordvastraskane.se/

 

Varför MittSkåne?

”Ur ett landskapsperspektiv besitter MittSkåne många ”Skånetypiska” styrkor som god åkermark och gynnsamt odlingsklimat. Detta ger förutsättningar för en stark matkultur, samt produktion av kött och spannmål. Samtidigt är den norra och östra delen av MittSkåne också ett småbrutet kulturlandskap med unika, artrika betesmarker och vidsträckta arealer av sammanhängande ädellövskog. Ringsjön är det sammanfogande navet för MittSkånes tre kommuner, och runt denna finns möjligheter till övernattning och matupplevelser.”

 

Utdrag ur strategin 2014-2020

Våra projekt

Pågående projekt

Under denna programperiod har vi godkänt inte mindre än 34 projekt som på olika sätt har stöttat vår övergripande strategi. Några av dessa pågår fortfarande och fortsätter att forma vår framtid.

Dessa projekt har tilldelats utvecklingsmedel på totalt närmare 40 miljoner kronor.

Vi har tre pågående projekt:

Morgondagens Gårdsbutiker

Landsbygdsfonden

Ungdomsparaply

MittSkåne redo för cykling

Landsbygdsfonden
Projektägare: MittSkåne Utveckling
Beviljat belopp: 1 544 557
Beviljades av LAG 220524, fastställt av JV 22-12-13
Syftet med projektet är att ta tillvara den storstadsnära landsbygden i MittSkåne, som lämpar sig väl för outdoor genom att facilitera för bl.a. cyklister och på så sätt öppna upp för diversifiering hos företag och föreningar i området.
Målet med projektet är att ha genomfört ett antal utbildningar och utvecklingsplaner, att ta fram minst 3 utvecklingsplaner för strategiska platser och noder, ta fram ”Bike Points” och genomföra event.
Projektet bygger på tidigare projekt riktade mot företag och deras möjligheter att utveckla sin verksamhet genom att ta tillvara det stora intresset för Outdoor i allmänhet och cykling/leder i synnerhet.

Våra projekt

Avslutade projekt

 1. Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service
 2. Rörelser och relation för ALLA
 3. Ung samverkan och delaktighet
 4. Fokus MittSkåne
 5. Unga influencers
 6. Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF
 7. Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus
 8. Växa med Hästkraft
 9. (Leader Like Hike -avbröts)
 10. MittSkånes Dryckesfestival
 11. Askerödbygdens byförening
 12. Nya Hallaskog
 13. Tillgång till Tillgångarna
 14. Utveckling för framtiden
 15. Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum
 16. Byutveckling via skateboard
 17. Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne
 18. Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus
 19. Marknadsplats Önneköp
 20. Fossilfritt i Mittskåne
 21. Presentkort VINN MittSkåne – Vandring, Inspiration, Njutning, Natur
 22. Hur kan vi tillsammans skapa en hållbar landsbygd?
 23. Paraplyprojekt för unga
 24. Paraplyprojekt för unga
 25. Ungas möjligheter i den gröna sektorn
 26. Utbilda för en hållbar landsbygd
 27. Matlandet MittSkåne 
 28. Swedish Food Camp by MittSkåne
 29. Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark
 30. Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne
 31. Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla

 

 

Vår utvecklingsstrategi

”MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland 2020”

 

Visionen och målbilden är att MittSkåne år 2020 ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland. Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020. Strategin är framtagen i dialog med näringsliv, ideell och offentlig sektor i området samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala planer och strategier.

Övergripande mål 

Bibehålla och öka det öppna landskapet genom att stärka jord- och skogsbruket, livsmedels- och matproduktionen och skapa arbetstillfällen med hållbarhet som utgångspunkt.

Genom utveckling av området utifrån möjligheterna i den mittskånska naturen och i landbygden i allmänhet och i byarna i synnerhet skapa arbetstillfällen och främja positivt mittskånskt identitetsskapande, samt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

På ett sektorsövergripande, socialt inkluderande, innovativt och hållbart sätt skapa arbetstillfällen och stolthet i området.

Insatsområden

För att uppnå de övergripande målen fördelas insatser i tre olika insatsområden: 

Öppna landskap i matlandet MittSkåne: Insatsområdets övergripande mål är att kunna bibehålla och öka det öppna landskapet genom att stärka jord- och skogsbruket, livsmedels- och matproduktionen och skapa arbetstillfällen med hållbarhet som utgångspunkt.

Landsbygdsutveckling med naturen som bas: Insatsområdets övergripande mål är att genom utveckling av området med tillvaratagande av naturens möjligheter och landsbygdens tillgångar i allmänhet och med byarna i fokus skapa arbetstillfällen och främja positivt mittskånskt identitetsskapande, samt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Konkurrenskraft, samverkan och stolthet: Insatsområdet ska på ett sektorsövergripande, socialt inkluderande, innovativt och hållbart sätt skapa arbetstillfällen och stolthet i området.

Projekt som stöds ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive mål.

Kontaktinformation MittSkåne Utveckling

ANN-CHARLOTTE THÖRNBLAD

Verksamhetsledare

Mobil: 073 – 540 54 38

E-post: ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

 

INGELA BRICKLING

Ekonom

E-post: ingela@mittskaneutveckling.se

 

OLOF FRIBERG

Ledamot från privata sektorn. Ordförande i LAG

E-post: info@solakragard.se