Värdet av Leader!

Utvärdering av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014–2020

Att ”få ut EU till köksborden”

Utvärdering av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014–2020

”Utvärderingen visar att projekt som fått stöd inom Leader ger goda resultat på de platser där de har genomförts. Projekten upplevs som relevanta och långsiktiga samtidigt som de stärker det lokala engagemanget och dess sociala kapital. Det är dock svårt att uttala sig om projektens effekt för ett helt leaderområde. Utvärderingen konstaterar också att genomförandet av leaderprojekt har påverkats negativt av Jordbruksverket administrativa utmaningar, till exempel långa handläggningstider.”
Rapporten är författad av Göran Hallin, Julia Karlberg och Sirje Pädam, WSP.
Utgiven 2023-10-02