Årsstämma 24 april 2024

Årsstämma för Leader Skåne Mitt Nordväst hålls 24 april 2024 kl 17.00 med efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med föreningen Leader Skåne Mitt Nordväst

Tid: onsdagen den 24 april 2024 klockan 17.00.
Plats: Lokal Sporren, Thulinvägen 1, Ljungbyhed Park, Ljungbyhed

Vänligen meddela deltagande senast den 19 april till ann-charlotte.thornblad@mittnordvast.se
Vi inleder med lättare förtäring.

Föreningsstämma och genast därefter konstituerande sammanträde med den nya LAG- styrelsen.

Handlingar till stämman finner ni på vår internsida:

https://mittnordvast.se/internsida/

 

Dagordning i enlighet med §16 i föreningens stadgar:

1. Öppnande av föreningsstämman
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för stämman
3. Upprättande av röstlängd
4. Anmälan av ärende att tas upp under punkten ”Övriga frågor”
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse för samma tid
9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
12. Beslut om arvoden och ersättningar för styrelsen och övriga föreningsfunktionärer
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
14. Val av styrelseledamöter och ersättare
15. Val av styrelsens, tillika föreningens, ordförande och vice ordförande
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av valberedning, däribland sammankallande
18. Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande
19. Behandling av motioner
20. Övriga frågor
21. Föreningsstämmans avslutande

Välkomna!
.

————————————————————————-

 

Styrelsens ordförande är Katharina Borgstrand från Eslövs kommun, offentligt mandat. Vice ordförande är Michael Johansson som representerar Helsingborgs kommun, ideellt mandat.

Styrelsen består av representanter för de 13 kommuner som ingår i området, och dessa nomineras av respektive kommun . Valberedningen har kontaktat  kommunerna för att beskriva arbetsgången. Dessa ledamöter väljs för ett år.
Representanter för de ideella och privata sektorerna väljs för två år. Vid intresse av att nominera personer – sig själv eller annan – kontakta valberedningen via mejl. Det går också bra att ställa frågor till valberedningen via mejl.

Valberedning består av sammankallande Christina Nordberg Prah samt Emma Nilsson och Christer Laurell. Du kan kontakta valberedningen på:

christina.nordberg@prah.se

Emma.K.Nilsson@hoganas.se

christer.tarstad@gmail.com